Oferta dla wspólnot mieszkaniowych

Kładąc nacisk na jakość obsługi, wprowadzamy nowe standardy:

 1. przekazujemy informację o usterce specjalistycznej firmie natychmiast
 2. dyżurujemy na nieruchomości przynajmniej raz w tygodniu gratis
 3. organizujemy zebrania w.m. w godzinach późnopopołudniowych, wieczornych oraz w soboty, aby każdy mógł na nich być

 

Zakres działania dopasowujemy do indywidualnych potrzeb danej wspólnoty. Niektóre spośród wykonywanych czynności to:

Sprawy wstępne:

 • rejestracja Wspólnoty Mieszkaniowej – nadanie jej numeru NIP oraz REGON
 • otwarcie/prowadzenie konta bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej
 • przejęcie od dotychczasowego administratora/zarządcy dokumentacji tak technicznej, jak i finansowej WM

Estetyka/utrzymanie techniczne budynku: 

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego stosownie do ustawy Praw Budowlane
 • pomoc w wyborze wykonawców prac konserwacyjnych i remontowych
 • sporządzanie umów z wykonawcami
 • pilnowanie prawidłowego przebiegu napraw/prac konserwacyjnych/remontów, stosownie do zawartych umów
 • zlecanie bieżących kontroli przewidzianych w ustawie Prawo Budowlane
 • ogólne dbanie o dobry stan techniczny nieruchomości
 • negocjacje z firmami wykonawczymi z ramienia WM
 • kontrola zachowania czystości w częściach wspólnych budynku oraz na terenie przylegającym do budynku

Sprawy finansowe: 

 • przygotowanie projektu rocznego planu wpływów i kosztów dla nieruchomości oraz roczne rozliczenie wykonania założeń na dany rok
 • prowadzenie rachunku Wspólnoty Mieszkaniowej
 • informowanie właścicieli lokali o wysokości miesięcznych zaliczek uiszczanych na konto WM 
 • bieżące monitorowanie płatności zaliczek właścicieli lokali wraz z kontrolą ich terminowości oraz prawidłowości
 • terminowa realizacja płatności z konta WM za zobowiązania WM
 • prowadzenie ewidencji i sprawowanie kontroli nad wydatkami na koszty utrzymania nieruchomości

Bieżąca administracja nieruchomością: 

 • wykonywanie wszelkich czynności przewidzianych przez podjęte uchwały WM będące w kompetencji administratora/zarządcy
 • zawieranie/przejmowanie umów pomiędzy WM a firmami:

- dostarczającymi wodę i odprowadzającymi ścieki,
- dostarczającymi energię elektryczną do części wspólnych budynku,
- doprowadzającą wodę cieplną na potrzeby ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania,
- wszelkimi innymi firmami świadczącymi usługi konieczne dla sprawnej obsługi technicznej nieruchomości.

 • kontrola jakości usług świadczonych przez firmy, z którymi WM ma podpisane umowy oraz nieustanne dążenie do minimalizacji kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług
 • przygotowanie zebrań WM wraz z wysyłaniem powiadomień do członków wspólnoty
 • comiesięczne raportowanie do Zarządu WM o wykonywanych czynnościach
 • dyżury na nieruchomości
 • ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych, jak również odpowiedzialności cywilnej

Szczegółowy zakres działalności zostanie określony po spotkaniu z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej.